Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Voiceland

Οι παρόντες όροι χρήσης περιγράφουν τους γενικούς κανόνες και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών που σας προσφέρει η Voiceland. Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλες τις υπηρεσίες της Voiceland ενώ οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από διαφοροποιήσεις ή επιπλέον κανόνες έχουν πρόσθετους Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Ποιά είναι η Voiceland

Η Voiceland είναι σήμα κατατεθέν της VOICELAND Α.Ε.  με Α.Φ.Μ. 800658070 και έδρα Κλεισθένους 2, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής. Η VOICELAND Α.Ε. είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάρoχος από την Ε.Ε.Τ.Τ. (με αρ. μητρώου: 15-078) και διατηρεί τις απαραίτητες υποδομές και σχετικές διασυνδέσεις με άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την παροχή των υπηρεσιών Voiceland.

Αντικείμενο Εργασίας

Η Voiceland σας προσφέρει ένα σύνολο από συνδρομητικές και μη υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, θα πρέπει:
• Να εγγραφείτε στη Voiceland
• Να μεταφέρετε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας
• Να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Voiceland χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο των χρημάτων που έχετε στον λογαριασμό σας
Οι παρόντες όροι περιγράφουν τη σχέση σας με την Voiceland για όλες τις υπηρεσίες, ενώ η κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Voiceland μπορεί να έχει επιπλέον Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Υπηρεσίες Voiceland

Αντικείμενο της Voiceland είναι η παροχή ενός μεγάλου συνόλου καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών περιεχομένου.
Οι υπηρεσίες Voiceland περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο www.voiceland.gr.
Η Voiceland μπορεί να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σας. Οι αλλαγές αυτές γίνονται ώστε οι υπηρεσίες της Voiceland να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις ή να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών.
Η Voiceland μπορεί επίσης να διορθώσει, βελτιώσει ή/και αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και αυτό μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό ή ακόμα και την διακοπή κάποιων υπηρεσιών.

Τιμοκατάλογοι

Η Voiceland διαθέτει ένα σύνολο από τιμοκαταλόγους:
• Πακέτα απόκτησης υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχουν σταθερές χρεώσεις (πχ. μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια, κλπ).
• Τιμοκαταλόγους χρήσης, για τις υπηρεσίες που έχουν χρέωση ανάλογα με την χρήση (πχ. τηλεφωνικές κλήσεις, κλπ).
Η Voiceland έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση σας. Η Voiceland έχει την υποχρέωση να αναρτά κατά την εφαρμογή τους, όλους τους τιμοκαταλόγους τους στο διαδικτυακό του τόπο (www.voiceland.gr), και να χρεώνει με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της.

Χρεώσεις και πληρωμές

Για πληρωμές με πιστωτική κάρτα, με paypal, ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα νόμιμα παραστατικά εκδίδονται από την Voiceland. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Voiceland πιθανολογεί τη μη ορθή χρέωση του συμφωνημένου αντιτίμου σε νόμισμα για κάθε υπηρεσία που απαιτείται τέτοιου είδους πληρωμή, η Voiceland διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να της προσκομίσετε αποδεικτικά χρέωσης /εξόφλησης του αντιτίμου αυτού (πχ αντίγραφο ανάλυσης τηλεφωνικού λογαριασμού) προκειμένου να αποδειχθεί η εν λόγω χρέωση ή/και καταβολή. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας, από την προσωπική σας σελίδα διαχείρισης μέσα στο διαδικτυακό χώρο της Voiceland (www.voiceland.gr). Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν κάποιες υπηρεσίες κατά τη χρήση τους, είναι πιθανό να βρεθείτε με χρεωστικό (αρνητικό) χρηματικό υπόλοιπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις την επόμενη φορά που θα μεταφέρετε κάποιο χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας, αυτόματα θα συμψηφιστεί κατά αναλογία το χρεωστικό σας υπόλοιπο. Η Voiceland έχει το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό σας αν δεν κάνετε καμιά κατανάλωση για 180 συνεχόμενες ημέρες (περίπου 6 μήνες). Σ’ αυτή τη περίπτωση οι πόντοι που τυχόν έχετε θα χαθούν. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος στις χρεώσεις της Voiceland, θα πρέπει να ενημερώσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εντός 30 ημερών στο support@voiceland.gr. Η Voiceland θα διορθώσει όλα τα λάθη που θα διαπιστώσει ότι οφείλονται σε σφάλματα των συστημάτων του.

Αυτόματη Επέκταση Πακέτων

Τα πακέτα απόκτησης υπηρεσιών Voiceland για αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν με αυτόματη επέκταση κατά τη λήξη τους. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα της Voiceland θα επεκτείνουν τα πακέτα αυτά αυτόματα και σύμφωνα με την επιλογή σας. Προεπιλεγμένη είναι πάντα η επέκταση στο τρέχον πακέτο της υπηρεσίας.

Εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε την υποχρέωση να δηλώσετε τα πραγματικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της Voiceland. Το e-mail address που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπου της Voiceland (www.voiceland.gr) είναι το επίσημο e-mail επικοινωνίας μαζί σας, στο οποίο η Voiceland θα σας αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από τη Voiceland. Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της Voiceland, είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από εσάς, είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα της Voiceland και σας έχουν κοινοποιηθεί, είναι αυστηρά προσωπικά. Η Voiceland δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη. Η Voiceland διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, μέρος των προσωπικών στοιχείων μπορεί να δοθούν σε τρίτους, συνεργάτες της Voiceland, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, διατηρείτε το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα για ενημέρωση σας, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η Voiceland λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών σας και για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η Voiceland δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών. Η Voiceland δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Μέτρα Ασφάλειας

Η Voiceland προκειμένου να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την εμπιστευτηκότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα ασφάλειας:

• Τα συστήματά της λειτουργούν σε υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας.
• Χρησιμοποιούνται υπηρεσίες Firewalling για τη προστασία των υποδομών της.
• Χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης για τη προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.
• Εφαρμόζει μηχανισμούς προστασίας των κωδικών που χρησιμοποιούνται για τη πρόσβαση στα συστήματά της.
• Εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.

Η Voiceland ουδεμία ευθύνη φέρει για:

1. τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνετε ή αποστέλλετε σε τρίτους ή αποθηκεύετε μέσω της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του.
2. την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστείτε από την χρήση των υπηρεσιών της Voiceland.
3. για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ χρηστών της Voiceland ή ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών της Voiceland
Η Voiceland ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σας μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Η Voiceland δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των Υπηρεσιών εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορούν να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Για την χρήση των υπηρεσιών της Voiceland απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ποιότητα των υπηρεσιών της Voiceland μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος πρόσβασης στο Internet, με την ταχύτητα της σύνδεσης που διαθέτετε και πιθανά με άλλες παραμέτρους εκτός της επιρροής της Voiceland. Η Voiceland καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να προσφέρονται στη μέγιστη ποιότητα, εντούτοις καμιά εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί.

Ισχύς και διάρκεια

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από τη πρώτη στιγμή χρήσης και για όλη τη διάρκεια που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Voiceland. Αν για οποιοδήποτε λόγο διαφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Voiceland.

Διακοπή Υπηρεσιών

Σε περίπτωση μη επαρκούς χρηματικού υπολοίπου στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι για τη xρήση κάποιας από τις υπηρεσίες Voiceland δεν θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας έως τη στιγμή που θα προσθέσετε στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι κάποιο χρηματικό ποσό.

Προσωρινή Διακοπή

Η Voiceland θα διακόψει προσωρινά την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες σε περίπτωση που έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές (χρεωστικό/αρνητικό υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι):
Η Προσωρινή Διακοπή γίνεται κατόπιν σχετικής γραπτής ειδοποίησης προς εσάς, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Voiceland να αποφασίσει μονομερώς σε ποιες από τις μη χρεώσιμες υπηρεσίες και για ποιο διάστημα θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση, όταν βρίσκεστε σε Προσωρινή Διακοπή.

Οριστική Διακοπή

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του, η Voiceland δικαιούται να προβεί σε μονομερή οριστική διακοπή της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών σας σε περίπτωση που:

1. Γίνεται χρήση των υπηρεσιών της Voiceland για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς
2. Έχει διαπιστωθεί απάτη
3. Παραβιάζονται όροι του παρόντος
4. Έχετε ληξιπρόθεσμη οφειλή, μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών.

Πρόσθετες υποχρεώσεις

Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των υπηρεσιών της Voiceland, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του. Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα την Voiceland σε περίπτωση που αντιληφθείτε:

1)Την απώλεια, κλοπή, διαρροή των μέσων που σας επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών Voiceland (πχ κωδικών κ.λ.π).
2)Τη χρέωση στον προσωπικό σας λογαριασμό που διατηρείτε στην Voiceland οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά την βούλησή σας.
3)Τυχόν σφάλμα στην τήρηση του λογαριασμού σας από την Voiceland.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.voiceland.gr στο σύνολό του (πχ πληροφορίες, φωτογραφίες, οπτικές απεικονίσεις, λογισμικό κ.λ.π.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου που διατίθεται από www.voiceland.gr, και υπόκεινται στις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, το σήμα Voiceland (λεκτική και οπτική απεικόνιση) όπως και τα σήματα των επιμέρους υπηρεσιών της Voiceland (λεκτικές και οπτικές απεικονίσεις) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας VOICELAND ΙΚΕ και η οποία έχει τη νόμιμη χρήση αυτών. Τα σήματα αυτά προστατεύονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης. Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω δε δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο /Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.

Ειδικοί Όροι Χρήσης Voiceland Numbers

Η υπηρεσία Voiceland Numbers σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τηλεφωνικούς αριθμούς του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) σε ένα σύνολο από υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων: τηλεφωνία VoIP, αποστολή και λήψη fax, κ.α. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο της Voiceland www.voiceland.gr. Παρακάτω θα βρείτε τους ειδικούς όρους που ισχύουν πρόσθετα των Γενικών Όρων Χρήσης της Voiceland, για τα Voiceland Numbers.

Εκχώρηση Αριθμών

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί Voiceland Numbers σας εκχωρούνται και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).Όταν η Voiceland σας εκχωρεί έναν τηλεφωνικό αριθμό Voiceland Number έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα τον χρησιμοποιείτε. Η Voiceland δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό που σας έχει εκχωρήσει για μέχρι και έξι (6) μήνες από την διακοπή των υπηρεσιών σας, πριν εκχωρήσει τον αριθμό αυτό εκ νέου σε άλλο χρήστη. Η παροχή υπηρεσιών με χρήση των αριθμοδοτικών σειρών που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από το σύνολο των παρόχων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών (π.χ. 801, 800, 825 κοκ) εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ενεργοποίησης από τους εν λόγω παρόχους. Η Voiceland θα υποβάλει εκάστοτε σχετικά αιτήματα διασύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ΄αρ. 506/37/09 απόφαση της ΕΕΤΤ όπως εκάστοτε ισχύει. Η διευκόλυνση της φορητότητας για τη μεταφορά Voiceland Number σε άλλο δίκτυο, προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων όπως αυτή ορίζεται από την Voiceland.

Γεωγραφικοί Αριθμοί

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα Voiceland Numbers που είναι γεωγραφικοί αριθμοί σύμφωνα με το Ε.Σ.Α., οφείλετε να χρησιμοποιείτε τους γεωγραφικούς αριθμούς εντός των γεωγραφικών ορίων που ορίζει ο κάθε αριθμός με βάση το αρχικό του πρόθεμα. Δεν επιτρέπεται να κάνετε μόνιμη χρήση των αριθμών αυτών έξω από την γεωγραφική περιοχή που ανήκουν.

Φορητότητα Αριθμών

Μπορείτε να αιτηθείτε στην Voiceland την μεταφορά αριθμού που ήδη έχετε από άλλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, προς τη Voiceland. Υποβάλλοντας αίτημα φορητότητας στη Voiceland, της παρέχετε εξουσιοδότηση ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για λογαριασμό και επ’ονόµατί σας. Το χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αυτό που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα αιτήματα φορητότητας χρεώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φορητότητας του αριθμού σας, αυτός υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα Voiceland Numbers.
Σε περίπτωση φορητότητας αριθμού προς τη Voiceland θα λαμβάνετε τις υπηρεσίες VOICELAND που έχετε επιλέξει και με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ που έχετε αποδεχθεί.

Καταχώριση σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους

Οποτεδήποτε θελήσετε, διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε στη Voiceland την καταχώριση του αριθμού σας (Voiceland Number) σε δημόσια διατιθέμενους τηλεφωνικούς καταλόγους. Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε και, αν είναι απαραίτητο, να διορθώνετε ή και να ζητάτε τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης. Είναι στη δική σας ευχέρεια να καθορίσετε αν θέλετε να καταχωρηθεί μέρος ή το σύνολο των αριθμών σας (Voiceland Numbers) καθώς και ποια από τα προσωπικά σας στοιχεία επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο.
Η διεκπεραίωση αιτήματός σας προς τη Voiceland για την καταχώρισή σας σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους, προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων όπως αυτή ορίζεται από τη Voiceland και περιγράφεται στο διαδικτυακό του τόπο (www.voiceland.gr).

Voiceland VoIP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το Voiceland VoIP είναι υπηρεσία τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου και συνεπώς η χρήση του εξαρτάται από την σύνδεση σας στο διαδίκτυο.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό σας, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί χωρίς ρεύμα.
Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης μεταξύ αυτών και του αριθμού 112. Λόγω της νομαδικότητας που χαρακτηρίζει την υπηρεσία Voiceland VoIP (δηλαδή μπορείτε να την χρησιμοποιείτε περιστασιακά και εκτός της διεύθυνσης από την οποία την χρησιμοποιείται μόνιμα), προκειμένου να γίνεται σωστά η διεκπεραίωση των κλήσεων προς αριθμούς εκτάκτου ανάγκης οφείλετε να ορίζετε κάθε φορά που αλλάζετε θέση την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ειδικότερα σε ότι αφορά εξερχόμενες κλήσεις προς τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112, η Voiceland δεν παρέχει την δυνατότητα αποστολής για τα στοιχεία θέσης του καλούντος στην Αρμόδια Αρχή.

Προωθητικές Ενέργειες

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Voiceland πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών η Voiceland δύναται να διαθέτει υπό μορφή δώρου, και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ( π.χ. Voiceland Number, SMS κοκ.). Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή /και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.voiceland.gr ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης (πχ έντυπο κοκ) . Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα. Η Voiceland δύναται να αλλάξει κατά την κρίση της τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. H παροχή οποιουδήποτε δώρου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του. Η Voiceland μπορεί να μεταθέσει χρονικά τη δυνατότητα απόκτησης του δώρου σε περίπτωση εξάντλησης/μη διαθεσιμότητάς του.

Ειδικοί Όροι Χρήσης μη γεωγραφικών αριθμών των σειρών 806, 812, 825, 850, 875 παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Οι αριθμοί αυτοί σας εκχωρούνται προκειμένου να μπορείτε να παρέχετε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και να λαμβάνετε προμήθεια από τις εισερχόμενες κλήσεις. Διευκρινίζεται ότι μέσω των αριθμών αυτών δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να παράσχετε υπηρεσίες μέσω αυτών των αριθμών, είναι να είστε Κάτοχος Γενικής Άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την παροχή ΥΠΠ. Παράλληλα αναλαμβάνετε την ευθύνη να τηρείτε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ , στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, στον Κανονισμό Διαχείρισης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, και στον Κανονισμό Παροχής ΥΠΠ όπως ισχύουν εκάστοτε. Η Voiceland διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι χρησιμοποιείτε τους αριθμούς αυτούς για την παροχή ΥΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί για τον έλεγχο της υπηρεσίας σας. Στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου η Voiceland δύναται να σας ζητήσει να της προσκομίζετε σχετικά στοιχεία. Εφόσον δεν προσκομίσετε τα στοιχεία αυτά εντός των χρονικών ορίων που θα σας ζητηθεί ή/και εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, τότε η Voiceland προβαίνει αυτόματα σε διακοπή του αριθμού από την οποία παρέχεται η ΥΠΠ. Απόδοση προμηθειών σε €: Η απόδοση προμηθειών και εξαργύρωση πόντων σε € γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου σύμφωνα με δημοσιευμένους όρους και προϋποθέσεις, η Voiceland οφείλει να προβεί σε εξόφλησή του εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Voiceland δύναται να παρατείνει περεταίρω το συγκεκριμένο χρόνο εξόφλησης σε περίπτωση που εκκρεμεί από πλευράς σας η προσκόμιση στοιχείων που ενδεχομένως σας έχουν ζητηθεί σχετικά ( όπως πχ στοιχεία που να πιστοποιούν ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για την παροχή ΥΠΠ ή/και τη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την παροχή ΥΠΠ.)

Κωδικοί πρόσβασης

Οι χρήστες οφείλουν να επιλέγουν και να διαφυλάττουν ασφαλές συνθηματικό (password) για πρόσβαση στις υπηρεσίες της Voiceland. Τα συνθηματικά χρήστη δεν πρέπει ποτέ να γράφονται σε χαρτί ή να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς να είναι κρυπτογραφημένοι, ούτε να δίνονται σε τρίτους. Οι κωδικοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση ή πώληση των δικαιωμάτων των χρηστών.

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του (password) ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη), ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Voiceland στο support-security[at]voiceland.gr