Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR

Η συμπλήρωση πληροφοριών και η “αποδοχή κάτα GDPR” αποτελεί σαφή εκ μέρους του πελάτη δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) χρήσης των προσωπικών του στοιχείων που χορηγεί στην VOICELAND Α.Ε. για τις ανάγκες διεξαγωγής μελέτης για την εκπόνηση προσφοράς καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα εμπορικά πρόγραμματα που διαθέτει η VOICELAND Α.Ε.

Η επικοινωνία της εταιρίας με το “πελάτη” θα γίνεται είτε από την ίδια την εταιρία μέσω του Υπευθύνου Επεξεργασίας δεδομένων, είτε μέσω Συνεργάτη, ως Εκτελούντος την Επεξεργασία ο οποίος θα ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της VOICELAND Α.Ε. και βάσει των οδηγιών της. 

Τα προσωπικά στοιχεία από όλες τις φόρμες “Επικοινωνίας ή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” που συμπληρώνονται θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών και σκοπών.

Αν η επικοινωνία των δύο μερών δεν ευδοκιμήσει σε συνεργασία των δύο μερών εντός 6 μηνών όλα τα παραπάνω δηλωθέν στοιχεία θα καταστραφούν από την VOICELAND Α.Ε., χωρίς την δυνατότητα επανάκτησης καθώς και από το Συνεργάτη που ήρθε σε επικοινωνία μαζί του. 

Οι πελάτες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στο πλαίσιο “Επικοινωνίας ή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” κατά τους όρους του άνω Κανονισμού (Ε.Ε. 679/2016 – GDPR), επικοινωνώντας με την VOICELAND Α.Ε. μέσω email στο support-security[at]voiceland.gr

Change Language To: Greek English